Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Antropologica B.V. (hierna te noemen “Antropologica”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Leidseveer, 2-10, te Utrecht. Antropologica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75972190. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

a. uw naam

b. uw telefoonnummer

c. uw adres

d. uw e-mailadres

e. de naam van uw organisatie

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Antropologica verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Antropologica daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om uitsluitend op uw eigen verzoek contact met u op te nemen.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Wij zijn verplicht om toegang te verschaffen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook verplicht om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer dit volgens de wet noodzakelijk wordt geacht voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit bij wet noodzakelijk wordt geacht vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden of beleid, of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Antropologica heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Antropologica persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met administratie@antropologica.net.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met Antropologica door een e-mail te sturen naar administratie@antropologica.net of een brief sturen aan:

Antropologica B.V.
Leidseveer, 2-10
3511SB, Utrecht
 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht bij ons indienen en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Antropologica kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Antropologica door een e-mail te sturen naar administratie@antropologica.net.