Privacy policy voor de Website

Dit is de Privacy Policy voor de Website van Antropologica B.V. (hierna te noemen “Antropologica”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Leidseveer 2-10, Utrecht. Antropologica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75972190. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze Website www.antropologica.net (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy voor de Website is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

1. Communicatie tussen Antropologica en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

2. uw naam

3. uw telefoonnummer

4. uw adres

5. uw e-mailadres

6. de naam van uw organisatie

Logfile-informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Antropologica, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy voor de Website moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Wij zijn verplicht om toegang te verschaffen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook verplicht om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer dit volgens de wet noodzakelijk wordt geacht voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit bij wet noodzakelijk wordt geacht vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Antropologica heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Antropologica kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Antropologica. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Antropologica persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Als u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met administratie@antropologica.net.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Antropologica door een e-mail te sturen naar administratie@antropologica.net of een brief sturen aan:


Antropologica B.V.
Leidseveer 2-10
3511SB, Utrecht
 

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy voor de Website is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, Website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, Website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze Website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 

Privacy van kinderen

Onze Website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Als wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via administratie@antropologica.net. Als je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun je contact met ons opnemen via administratie@antropologica.net.

Wijzigingen

Antropologica kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Antropologica door een e-mail te sturen naar administratie@antropologica.net.